לדף הבית
דשרו סחר

לוגו דשרו

מוצרים ושימושים

קטלוגים להורדה

חנות ומבצעים

צור קשר

מדיניות הפרטיות

 1. כללי

 1. על השימוש באתר זה www.dashro.com (להלן: "האתר") תחול מדניות פרטיות כמפורט להלן.

 2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנסמר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (להלן: "מדניות הפרטיות").

 3. בעת השימוש באתר עלול להיאסף מידע אודות המשתמשים באתר. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. מידע זה, הוא מידע הנמסר על ידך ביודעין, לרבות בעת שימושך באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לצורך הדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה-IP שממנה ביצעת פניה לאתר ועוד.)

 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך באופן יזום, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים באתר, וכן על מידע שעלול להיאסף אודותיך בזמן הגלישה והשימוש באתר.

 5. נבקש לציין, שלמרות האמור בסעיף 4, האתר באופן כללי אינו אוסף מידע על המשתמשים בו, מלבד המידע שהמשתמשים מוסרים ברצונם החופשי לטובת שימוש באתר, וכן גם מידע זה אינו נשמר באתר, אלא עובר ישירות לתיבת המייל של בעל העסק לטובת יצירת קשר.

 6. למען הסר ספק, האתר אינו לוקח אחריות במידה ובדרך כזאת או אחרת מידע זה הגיע לגורמים שלישיים, שלא ביוזמתה של בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "בעלי האתר").

 7. כמו כן, בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, ע ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתם. בכל מקרה של ספק, עליך האחריות לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם בתי עסק סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 8. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

 1. מידע שיועבר באמצעות האתר

 1. בעת פניה דרך האתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: תואר, שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, שם חברה, תפקיד, פרוייקט, נושא עניין ותוכן בקשה, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות. חלק מהמידע יהיה בטקסט חופשי וחלק יתבקש להזין בטפסים מובנים.

 2. כמו כן, באם יתאפשר ביצוע רכישה באתר, יתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.

 3. יובהר, כי הפרטים והמידע שיתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.

 4. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים שיתבקשו בטפסים השונים באתר, יתכן ולא תתאפשר קבלת מענה לבקשתך ו/או תימנע בדרך זו או אחרת האפשרות לשימוש באתר.

 1. מאגר מידע

 1. האתר אינו משתמש במאגר מידע, וכן כל המידע שנאסף אודותיך הינו המידע שמילאת באופן יזום לצורך שימוש באתר, שנשלח באופן אוטומטי לתיבת הדוא"ל של בעלי האתר לצורך יצירת קשר, וכאמור לעיל, בעלי האתר אינם נושאים באחריות במידה ומידע זה יגיע לצדדים שלישיים באופן שאינו יזום על ידי בעלי האתר.

 2. כמו כן, בהזנת הפרטים באתר ניתנת הסכמתך לתנאי הפרטיות באתר, ואישור לידיעתך כי המידע אודותיך נשלח לכתובך המייל של בעלי האתר, וכן כי בעלי האתר אינם נושאים באחריות במידה ומידע זה יגיע לצדדים שלישיים באופן שאינו יזום על ידי בעלי האתר.

 1. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

15.1. לאפשר את שימושך באתר;

15.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

15.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

15.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות רכישות הקבוצתיות

וכן פרסום מידע ותכנים;

  1. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 1. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

 2. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע/ה את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל מידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה-IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:

17.1. יצירת קשר עמך;

17.2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

17.3. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

17.4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;

17.5. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם;

17.6. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרים באתר;

17.7. כדי למונע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר וכן טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו.

 1. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. בעלי האתר יהיו רשאים לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

18.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמע סופק:

18.2. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך ו/או את המידע אודותיך לצד שלישי;

18.3. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטייך;

18.4. במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהיא;

18.5. במקרה בו בעלי האתר יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או תמוזג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

 1. Cookies

 1. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

 1. ייתכן ובעלי האתר, יתירו לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה– Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

 1. אבטחת מידע

 1. באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).

 1. זכות לעיין במידע

 1. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981") חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 2. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

 1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של דשרו סחר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

דילוג לתוכן